Werknemers

Privacy Policy

Datum: 31-10-2020

1. ALGEMEEN 1.1 De Romph Optiek Deze privacyverklaring is opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Romph Optiek Onze contactgegevens zijn:

Koning Wilhelminaplein 2

2741EA Waddinxveen

Telefoon: 0182611004 E-mail: info@thuiswerkbril.nl Kamer van Koophandel nr.: 24371177

1.2 VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE Wij stellen de doelen en middelen vast waarvoor, en op basis waarvan, binnen onze bedrijfsactiviteiten gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens. Wij zijn dan ook als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan te merken.

1.3 INFORMATIEPLICHT Wij hebben de verplichting om de personen van wie wij persoonsgegevens verwerken te informeren over het hoe en waarom van die verwerkingen. Aan deze informatieplicht voldoen wij door middel van deze privacyverklaring.

1. WIJZIGINGEN Deze privacyverklaring is opgesteld in augustus oktober 2020. Wij kunnen deze verklaring in de toekomst aanpassen. Indien wij deze privacyverklaring aanpassen zal de gewijzigde privacyverklaring op onze website (www.thuiswerkbril.nl) worden geplaatst, met vermelding van de datum waarop de wijzigingen ingaan. Als sprake is van wijzigingen die jou persoonlijk in aanmerkelijke mate kunnen treffen dan doen wij ons best om je hierover ook direct te informeren.

2. DOELEN EN MIDDELEN

2.1 AFHANDELEN BESTELLING Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen je persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie of je betaling is voltooid. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, telefoonnummer, ip-adres, factuuradres en brilrecept., geboortedatum, naw-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten.

Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met: PostNL en Mollie

Je gaat zelf een directe overeenkomst aan met Mollie en behoudt zich het recht voor een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te (laten) voeren. Wij krijgen geen terugkoppeling van je kredietwaardigheidsbeoordeling. De gegevens van Mollie zijn: Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam. De privacyverklaring van Mollie kun je hier vinden: https://www.mollie.com/nl/priv...;

2.2 HET BESTELFORMULIER Voor het plaatsen van een bestelling is het noodzakelijk om informatie over jezelf op te geven. Met deze gegevens maken wij je bestelling in orde

Hiervoor gebruiken wij je: naw-gegevens, e-mailadres, ip-adres, factuuradres, telefoonnummer, geslacht en geboortedatum. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie zodat wij je kunnen bereiken en de informatie van de bestelling op kunnen zoeken.

Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

2.3 CONTACTFORMULIER EN NIEUWSBRIEF Met het contactformulier kun je ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij: naam, telefoonnummer, e-mailadres en een vrij invulbaar notitieveld. Hier hebben wij een legitiem belang bij. Ook kunnen we zo onze klantenservice trainen om nog beter te worden. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Via je account kun je dit ook doorgeven. Je e-mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat je het abonnement opzegt.

Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

2.4 STATISTIEKEN EN PROFILERING Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Uiteraard zullen wij je privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij je, interesses en surfgedrag, naw-gegevens, geslacht, ip-adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Hier hebben wij een legitiem belang bij.

Verstrekken aan derden Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

2.5 RECLAME Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij: per e-mail, via social media. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. Je kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

2.6 VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN Met uitzondering van de hierboven genoemde partners en partners die ons ondersteunen bij onze bedrijfsvoering, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

2.7 STATISTIEKEN Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

2.8 COOKIES

2.9 GOOGLE ANALYTICS Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

3. HOE LANG BEWAREN EN VERWERKEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Wij verwerken je persoonsgegevens gedurende een periode van zeven jaar na je laatste bestelling, of zolang als wettelijk vereist of noodzakelijk en toegestaan voor het doel waarvoor deze zijn verkregen. Direct na deze periodes zullen we je persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren. De gebruikte criteria om onze bewaartermijnen te bepalen zijn onder meer: (i) de duur van onze aanhoudende relatie met jou en de diensten die wij je aanbieden; (ii) of er al dan niet sprake is van een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen; en (iii) of bewaring al dan niet raadzaam is vanwege onze juridische positie (zoals toepasselijke verjaringstermijn(en), een rechtszaak of onderzoeken door een toezichthouder).

Niettegenstaande kunnen wij je persoonsgegevens voor een langere periode verwerken (i) om te voldoen aan wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld vastgelegd in de belastingwetgeving) of (ii) om te bewijzen dat we voldoen aan de toepasselijke wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld met betrekking tot de AVG- of e-mailmarketingwetgeving).

4. BEVEILIGING

Wij zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonlijke gegevens te beschermen en te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of toegang of tegen enige andere onwettige of ongeoorloofde verwerking van dergelijke persoonlijke gegevens. Rekening houdend met de stand van de technologie en de kosten van uitvoering, garanderen deze maatregelen een passend beveiligingsniveau, gezien de risico's die samenhangen met de verwerking en de aard van de gegevens die moeten worden verwerkt.

5. DOORGIFTE BUITEN DE EER

Het kan voorkomen dat wij - of de door ons ingeschakelde opdrachtnemers - je persoonsgegevens doorgeven naar een organisatie in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) en dat dat land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER. Als zich zo’n situatie voordoet, en persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER dat minder juridische bescherming biedt aan persoonsgegevens, dan zullen wij zorgen voor passende waarborgen om te bereiken dat de doorgifte plaatsvindt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Los hiervan kunnen wij – of de door ons ingeschakelde opdrachtnemers - persoonsgegevens doorgeven naar een organisatie in een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER), welk land een lagere mate van bescherming kent met betrekking tot persoonsgegevens dan de bescherming op basis van de AVG en overige regelgeving binnen de EER, indien er sprake is van een wettelijke uitzondering als genoemd in artikel 49 AVG (bijv. op basis van je uitdrukkelijke toestemming of noodzakelijk om een overeenkomst die voor jou van belang is uit te kunnen voeren). Wil je nadere informatie over de verwerking van je persoonsgegevens buiten de EER, dan kun je contact opnemen met info@thuiswerkbril.nl

6. VERWERKINGEN GEBASEERD OP JE TOESTEMMING

Indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je uitdrukkelijke toestemming (grondslag), heb je te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken. Wil je je toestemming intrekken dan zullen wij je persoonsgegevens niet meer verwerken voor het doel waarvoor je je toestemming intrekt. Het intrekken van je toestemming doet overigens niets af aan de rechtmatig van de verwerking van je persoonsgegevens vóórafgaand aan de intrekking van je toestemming.

7. GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Wij maken ten aanzien van jou geen gebruik van volledig geautomatiseerde besluitvormingsprocessen.

8. JE RECHTEN ALS BETROKKENE

Je hebt wat betreft de verwerking van persoonsgegevens altijd het recht om (bij) ons: - inzage te laten geven in de persoonsgegevens die wij van je verwerken (inzagerecht); - je persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn (correctierecht);

- je persoonsgegevens te laten wissen (verwijderingsrecht/recht op vergetelheid); - de verwerking van je persoonsgegevens te laten beperken (recht op beperking van verwerking); - bezwaar te maken tegen de verwerking van (bepaalde van) je persoonsgegevens (recht van bezwaar); - je persoonsgegevens aan jezelf te laten verstrekken, dan wel je persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten verstrekken (recht op dataportabiliteit).

Bovengenoemde rechten heb je op basis van de AVG. Deze rechten zijn echter niet altijd toepasbaar. Voor de uitoefening van sommige rechten zal sprake moeten zijn van specifieke omstandigheden om daar een beroep op te kunnen doen. Wij verwijzen voor deze specifieke omstandigheden naar artikel 15 t/m 18, 20 en 21 AVG. Indien je gebruik zou willen maken van je rechten kun je ons een mail sturen (info@thuiswerkbril.nl) met daarin beschreven van welk recht je gebruik maakt en op welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Wij kunnen je vragen je te identificeren indien je gebruik maakt van één van je rechten. De reden hiervoor is dat wij zeker dienen te zijn dat wij op verzoek van de juiste persoon de juiste persoonsgegevens verstrekken of op andere wijze verwerken. Kunnen wij een verzoek van jou - om een van bovengenoemde rechten uit te oefenen- niet toestaan, dan onderbouwen wij schriftelijk waarom wij dat niet (kunnen) doen.

9. KLACHTEN

Heb je onverhoopt een klacht over de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan proberen wij dat graag eerst zelf met je op te lossen. Je kunt in dat geval een mail sturen naar info@thuiswerkbril.nl. Het staat je - in geval van een klacht ten aanzien van de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken - echter ook vrij direct een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: thuiswerkbril Website: https://thuiswerkbril.nl/ Inschrijfnummer KvK: 24371177 BTW-nummer: NL 813949804 B01

Vragen over ons privacybeleid? Stuur een mailtje naar info@thuiswerkbril.nl.